HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Maintain Design: Maintain Design V.O.F., gevestigd te (3708 JE) aan de Sparrenheuvel 10, Zeist, welke via haar website diensten en producten levert of daarover informatie verschaft of met wie afnemer ter zake van die producten en/of diensten een overeenkomst heeft gesloten.

1.2 Afnemer: de persoon of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van de producten en of diensten van Maintain Design wordt afgesproken.

1.3 Overeenkomst: elke contractuele band tussen Maintain Design en de afnemer die gericht is op het op verschaffen van diensten door Maintain Design aan de afnemer.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle met Maintain Design, gevestigd op het adres Sparrenheuvel 10 te Zeist, (KvK nummer: 72170522), aangegane overeenkomsten, door Maintain Design geleverde diensten en alle door Maintain Design gedane schriftelijke, dan wel mondelinge, toezeggingen.

2.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de afnemer tenzij hij hier niet van op de hoogte had kunnen zijn bij de bestelling of overeenkomst (schriftelijk, mondeling of elektronisch).

2.3 De verwerkersovereenkomst tussen Maintain Design en de afnemer maakt een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.5 De algemene voorwaarden die zijn opgesteld door de afnemer of door derden bestemd voor Maintain Design zijn niet bindend en niet van toepassing wanneer Maintain Design de leverende partij is.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door Maintain Design zijn geheel vrijblijvend, tenzij door Maintain Design anders is vermeld.

3.2 Een aanbieding of een offerte van Maintain Design heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld of overeengekomen is, deze termijn is bindend.

3.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Maintain Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.4 Alle prijzen vermeld door Maintain Design zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders is vermeld.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de afnemer het door Maintain Design beschikbaar gestelde voorstel heeft ondertekend en deze compleet wordt ontvangen door Maintain Design, of anderzijds mondeling of schriftelijk, per mail de referentie bevestigt.

4.2 Indien de uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Maintain Design het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen per e-mail, telefonisch of schriftelijk doorgegeven worden. De wijzigingen en aanvullingen zijn alleen van toepassing wanneer de afnemer van zijn verzoek bericht heeft gehad.

4.4 Door Maintain Design verstrekte leveringstermijnen worden enkel als inlichting verstrekt en zijn daardoor niet bindend. Vertraging in uitvoering van de bestelling kan nooit aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5. Duur en beëindiging

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders is overeengekomen of vermeld.

5.2 De overeenkomst wordt automatisch met dezelfde periode verlengd, indien niet uiterlijk 1 maand voor beëindiging van de oude contractduur het product en of de dienst is opgezegd volgens de door Maintain Design hiervoor opgestelde in het volgende lid beschreven procedure.

5.3 De afnemer kan alleen schriftelijk per e-mail producten en/of diensten opzeggen. Een opzegging is pas definitief wanneer de afnemer van Maintain Design een e-mail ter bevestiging van opzegging heeft gekregen.

5.4 Maintain Design kan de overeenkomst tussen beide partijen met onmiddellijke ingang beëindigen als de afnemer aan één of meer van zijn verplichtingen niet of niet volledig nakomt.

6. Levering en leveringstijd

6.1 Indien vooraf overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, dient dit door Maintain Design zo spoedig mogelijk aan zijn de afnemer medegedeeld te worden. In het geval van overmacht aan de zijde van Maintain Design zal de termijn van levering worden verlengd met de termijn van de overmacht. Als er sprake is van overmacht kunnen er geen kosten bij Maintain Design in rekening gebracht worden. Bij overschrijding van de levertijd zonder overmacht staat de afnemer in zijn recht tot ontbinding van de gemaakte overeenkomst.

7. Overmacht

7.1 Indien Maintain Design haar verplichtingen door overmacht niet kan nakomen staat zowel de afnemende partij als Maintain Design in het recht om de overeenkomst te ontbinden.

7.2 Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen omtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen onder overmacht.

8. Prijzen & tarieven

8.1 Alle overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief 21% BTW tenzij anders is vermeld.

8.2 Maintain Design heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan de afnemende partij schriftelijk per e-mail bekend gemaakt. Indien de afnemer niet akkoord gaat met de nieuwe tarieven is de afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe tarieven gelden.

9. Betalingsvoorwaarden

9.1 De betalingsverplichting van de afnemer gaat in de op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van de producten en of diensten van Maintain Design.

9.2 Maintain Design stuurt de afnemer per oplevering van producten en/of diensten een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst. Dit kan per e-mail.

9.3 Maintain Design is niet verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de betalingstermijnen van de afnemer. Er kan aan Maintain Design geen verwijt worden gemaakt als er geen factuur ontvangen is.

9.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Maintain Design aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

9.5 Indien de afnemer van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan de afnemer de bezwaren binnen 2 weken schriftelijk kenbaar maken bij Maintain Design. Na ontvangst van het bezwaar zal Maintain Design een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

9.6 De afnemer is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van de afnemer niet bij Maintain Design is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

9.7 Indien de afnemer de vastgestelde betalingstermijn overschrijdt, brengt Maintain Design administratiekosten in rekening.

9.8 Indien Maintain Design andere dan bovengenoemde aanvullende kosten heeft moeten maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, zal Maintain Design deze op de afnemer verhalen.

10. Aanvraag domeinnamen

10.1 Maintain Design bemiddelt alleen bij het registreren van een domeinnaam voor de afnemer en zal de aanvraag voor het betreffende domein deponeren bij de verantwoordelijke instantie. Indien de verantwoordelijke instantie de aanvraag niet honoreren kan Maintain Design hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld.

10.2 Indien een aangevraagde domeinnaam door de afnemer niet meer beschikbaar is op het moment dat Maintain Design de aanvraag indient bij de desbetreffende instantie en deze wel beschikbaar was op het moment dat de afnemer de aanvraag indiende bij Maintain Design kan Maintain Design op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het niet kunnen registeren van een domeinnaam.

10.3 Registratie van de domeinnaam vindt plaats op naam van Maintain Design, tenzij Maintain Design hierover registratieformulieren ontvangt. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De afnemer vrijwaart Maintain Design tegen iedere aanspraak van derden in verband met de registratie en het gebruik van de domeinnaam.

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Het door Maintain Design vervaardigde materiaal is na volledige betaling eigendom van de afnemer. Dit betreft alleen de opgeleverde artikelen en dus niet de producten en diensten die gebruikt zijn om het materiaal te vervaardigen.

11.2 Rechten worden aan de afnemer steeds verleend onder de voorwaarde dat de afnemer de daarvoor bepaalde vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

11.3 Het is de afnemer verboden om de door Maintain Design geleverde materialen, zowel digitaal als natuurlijk te reproduceren, verkopen dan wel schenken aan een ander.

12. Persoonsgegevens

12.1 De privacy- en cookieverklaring tussen Maintain Design en de afnemer maakt een integraal onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

12.2 De afnemer geeft met het aangaan van de overeenkomst Maintain Design, toestemming de aangeleverde persoonsgegevens te verwerken en/of op te slaan in een database ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.

12.3 Maintain Design verkoopt geen persoonsgegevens noch verstrekt Maintain Design deze ongevraagd aan derden, tenzij daar rechterlijk bevel voor is gegeven.

12.4 Persoonsgegevens kunnen door Maintain Design gebruikt worden voor mailings of acties van Maintain Design. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u dit per mail kenbaar maken of kunt u zich afmelden bij de eerstvolgende mailing.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Maintain Design is voor productie en eventueel meerwerk afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van andere bedrijven. Op deze bedrijven heeft Maintain Design geen invloed. Maintain Design kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, die voorkomt uit enige vorm van in gebreke(n) blijven van deze bedrijven. Ook niet als de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Maintain Design.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Maintain Design is zij slechts aansprakelijk voor vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Deze waarde heeft een maximum van € 750. Iedere aansprakelijkheid van Maintain Design voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, met inbegrip van aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens niet behaalde omzet of winst.

13.4 Maintain Design is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de afnemer aangeleverde materialen.

13.5 Mocht Maintain Design aantoonbaar schade lijden naar aanleiding van of ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming van de afnemer of de nakoming van de verplichtingen van de afnemer zoals afgesproken in de overeenkomst en de geaccepteerde voorwaarden, dan is de afnemer daarvoor aansprakelijk.

14. Buitengebruikstelling

14.1 Maintain Design heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de afnemer ter zake van de overeenkomst een verplichting aan Maintain Design niet nakomt, dan wel in strijd handelt met algemene voorwaarden. De verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

14.2 Maintain Design activeert het product en haar dienst zodra de afnemer zijn verplichting is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor het product of de dienst heeft voldaan.

15. Klachten

15.1 De afnemer dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk per email te reclameren. Blijft hij hierin in gebreke, dan vervalt elke aanspraak jegens Maintain Design.

15.2 Indien de klacht gegrond is, zal Maintain Design de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de afnemer aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Maintain Design slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

15.4 Een klacht schort de verplichtingen van de afnemer niet op.

16. Wijziging van de voorwaarden

16.1 Maintain Design behoudt zich het recht om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Maintain Design is verplicht deze wijzigingen één maand voor het in werking treden van de nieuwe algemene voorwaarden schriftelijk aan de afnemer bekend te maken. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten.

16.2 Indien de afnemer een wijziging of meer wijzigingen in de nieuwe voorwaarden niet wil accepteren, heeft hij het recht tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de overeenkomst te ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging valt.

17. Vrijwaringen

17.1 De afnemer vrijwaart Maintain Design voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van Maintain Design de overeenkomst worden gebruikt.

17.2 Indien de afnemer aan Maintain Design informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

18. Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Het intellectuele eigendom van de door Maintain Design ontwikkelde software, grafische producten en specifieke toepassingen zullen automatisch worden overgedragen aan de afnemer nadat de afnemer alle verplichtingen en betalingen richting Maintain Design heeft voldaan.

18.2 Maintain Design behoudt zich het recht ontwikkelde software, grafische producten en specifieke toepassingen in te zetten ter referentie en promotie.

19. Geschillenregeling en toepasselijk recht

19.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Maintain Design en de afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

19.2 Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

20-05-2022, Maintain Design

Maintain Design
Sparrenheuvel 10, 3708JE, Zeist
info@maintain.design